Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

CONDICIÓNS DE ALTA

Inicio » CONDICIÓNS DE ALTA

Termos e condiciones solicitude de alta de subministración:

Infórmase o solicitante que, co pago da cantidade estipulada no documento de pago que lle será enviado por leste mesmo medio, quedará aceptada a contratación do alta de subministración. En caso de non efectuar o pago da cantidade sinalada antes da data de caducidade ou vencemento igualmente fixada, a presente solicitude poderá quedar sen efecto se se produciu variación dos prezos, tarifas ou condicións aplicables, podendo en tal caso solicitar a súa renovación conforme estas.
***** Aceptar estas condicións implica que o solicitante conta coas oportunas autorizacións do resto de propietarios /arrendatarios /socios….. se os houbese para a realización do alta de subministración.

Así mesmo, ambas as partes, o solicitante e a empresa subministradora, obríganse a cumprir, unha vez que a subministración se conceda e en todo o que se relacione co mesmo, as normas contidas no Regulamento do Servizo Municipal de Abastecemento de Auga Potable (BOP 27-12-2016 e https://sumarte.gal) e nas restantes disposicións en vigor sobre a materia.
Igualmente, infórmaselle de que a tramitación desta solicitude quedará suspendida se constase, a nome do interesado, algunha débeda pendente de pagar a esta compañía.

Ir al contenido