Filtro xeral
Só coincidencias exactas
Buscar no título
Buscar no contido
Buscar no extracto

Funcións que desenvolve e outros datos de interese

Inicio » PORTAL DE TRANSPARENCIA » Funcións que desenvolve e outros datos de interese

Funcións desenvolvidas

 

O obxecto social da Sociedade comprenderá a xestión de servizos vinculados ao ciclo integral da auga, en particular, incluirá a posibilidade de planificar, proxectar, executar e explotar as actuacións e instalacións que resulten necesarias para estes efectos, así como a realización das funcións relacionadas cos servizos hidráulicos que resulten precisas e que requira a normal prestación do servizo.
Así mesmo, formará parte do obxecto social a produción de enerxía, así como a análise, deseño, promoción, difusión, desenvolvemento e implementación de boas prácticas, estratexias e tecnoloxías vinculadas ao funcionamento, sustentabilidade e mobilidad urbana.
As actividades enumeradas nos precedentes parágrafos poderán ser desenvoltas por esta Sociedade de modo directo ou indirecto, total ou parcialmente, segundo a natureza do servizo ou actividade a desenvolver, podendo facelo así mesmo mediante participación noutras sociedades con obxecto idéntico ou análogo.
Poderá realizar, mediante os oportunos acordos, os mesmos fins noutros municipios, Organismos, Corporacións e Entidades públicas ou privadas.
A Sociedade poderá adquirir accións ou tomar participacións doutras sociedades de idéntico ou análogo obxecto, para o desenvolvemento dos propios desta Sociedade, mediante a subscrición de acciones ou participacións na fundación ou aumento de capital das mesmas ou a adquisición delas por calquera título, realizando contratos de colaboración, execución e xestión que foren precisos.

Estatutos

Estatutos Sumarte

 

Identidade, forma e réxime xurídico

 

Servizos Urbanos Municipais de Arteixo S.A (Sumarte)
Coa denominación Servizos Urbanos Municipais de Arteixo S.A constitúese unha sociedade mercantil municipal, que adoptará a forma de sociedade anónima, que se rexerá polo establecido nos estatutos; pola lexislación de sociedades de capital e polas disposicións legais que en cada momento lle foren aplicables.

 

Capital social

Sesenta mil euros (60.000,00€).

 

Identificación fiscal

CIF: A16965832
Rexistrada no Rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 3770, folio 20, folla C – 64435, inscrición 1ª.

 

Domicilio social

Praza Alcalde Ramón Dopico, 1
15142 Arteixo, A Coruña (España)
Teléfono:(+34) 981 65 90 90
Horario de atención ao público: 09’00 h a 14’00 h
Portal web: https://sumarte.gal
Correo electrónico sede central: sumarte@sumarte.gal
Correo electrónico augas: augas@sumarte.gal

Accionista da sociedade

 

O capital social da Sociedade totalmente desembolsado e propiedade do Excmo. Concello de Arteixo é de 60.000,00€ ( sesenta mil euros) representado por cen acciones nominativas cunvalor de 600,00€ (seiscentos euros) cada unha, constitutivas dunha única clase e numeradas correlativamente do número 1 ao 100 ambos inclusive, non podendo ser alleado nin destinado a finalidade distinta da que constitúe o obxecto social.
As accións representaranse por medio de títulos nominativos podendo procederse á emisión de títulos múltiples.
As accións unicamente poderán ser alleadas a terceiros cando teñan a condición de Administracións Públicas ou entidades dependentes das mesmas, cuxo capital social sexa exclusivamente público e cuxo ámbito competencial ou obxecto social atópese directamente relacionado co obxecto social definido nos presentes estatutos.
A transmisión voluntaria de accións requirirá a autorización previa da Xunta Xeral. Dita autorización só poderá outorgarse previa comprobación dos requisitos subxectivos expresados no parágrafo anterior, así como da concorrencia de circunstancias que aconsellen o establecemento dun marco de cooperación horizontal institucionalizada en materia de xestión do ciclo integral da auga entre o Concello de Arteixo e o adquirente do capital social.

Xunta Xeral

 

Consello de Administración

A sociedade está administrada por un Consello de administración cuxas facultades están recollidas nos estatutos sociais.

Composición do Consello de Administración

 

Organigrama funcional

Descríbense os diferentes postos de traballo que existen na empresa, distribuídos por áreas.

Organigrama

 

Relación de postos

Relación de postos de traballo. RPT

 

Ir al contenido