Neste apartado inserirase, cando se produza, toda a información relativa á convocatoria de concursos públicos para a provisión de vacantes en Sumarte, ben sexan concursos-oposición públicos, cando se trata de postos de traballo de carácter indefinido, ou bolsas de traballo, cando se trate de contratos eventuais.

Publicacións

Neste momento non existen máis datos de información con ofertas de emprego en Sumarte
GL ES
Ir al contenido